For varebiler blir måling etter WLTP obligatorisk fra 1. september 2019. Regjeringen slår fast at det i 2019 vil være for lite grunnlagsdata for å beregne hvordan overgangen til WLTP vil slå ut for varebilene.

«Dette gjør følgene av overgangen til WLTP usikker, og med stor fare for uønskede utslag i avgiftsbeleggingen av de enkelte kjøretøyene. Regjeringen legger derfor opp til å innføre WLTP-baserte CO2-verdier for varebilene i 2021. Dette innebærer at NEDC-verdiene vil bli benyttet til å fastsette CO2-komponenten i engangsavgiften for varebiler og campingbiler ut 2020», heter det i budsjettet.

Avgiftsberegning basert på WLTP for varebiler blir dermed utsatt ut 2020.

Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) uttalte til BilNytt.no mandag at han håpet og trodde på en overgangsordning i revidert budsjett.

Bransjen fikk imidlertid ikke ønsket om en egen CO2-skala for varebiler i avgiftssammenheng oppfylt i dagens reviderte budsjett.

"Skjult" avgiftsøkning
Ifølge Andresen vil beregnede NEDC-verdier være høyere enn målte, noe som gjør at varebiler nå typisk får en avgiftøkning på ca 15.000 kroner ettersom det ikke gjøres noe med CO2-komponenten i avgiftsgrunnlaget.

Bransjens argument for at varebiler skal ha en egen CO2-skala er blant annet at varebilene kommer uheldig ut på flere områder (lange modellserier, kjører som regel med tung last, mye start og stopp) slik at det er urettferdig å gi dem de samme innslagspunktene som personbiler.

Det vil ikke bli fastsatt NOx-utslipp etter NEDC for varebiler og campingbiler som er typegodkjente etter 1. september 2018. Ved beregningen av engangsavgiften vil derfor NOx-utslipp målt etter WLTP bli lagt til grunn. NOx-komponenten utgjør en liten del av avgiften, og forskjellene i avgift på grunn av måling etter ulik kjøresyklus vil være tilsvarende små.

BIL og NBF fornøyd med overgangsordning 
- Det er positivt at regjeringen i revidert budsjett fastslår at målemetoden NEDC 2.0 skal brukes som overgangsordning for nye varebiler ut 2020. Da får vi tid til å se an konsekvensene av den nye målemetoden for utslipp, sier Erik Andresen.

NBF-sjef Stig Morten Nilsen (bildet) sier til BilNytt.no at han er svært fornøyd med å få en avklaring allerede nå, det gir forutsigbarhet. 


NBF vil fortsette å arbeide for at det blir en egen CO2-skala for varebiler og håper å få gjennomslag for dette, sier NBF-sjef Stig Morten Nilsen til BilNytt.no. 

Nilsen opplyser at BIL, NBF og NAF skal ha et møte til uka for å bli enige om veien videre med bærekraftig avgiftsregime. 

Elbiler gir 3 milliarder i inntektstap
Regjeringen skriver at den økende andelen elbiler, om lag 45 prosent av nybislaget, isolert sett bidrar til å trekke ned statens skatte- og avgiftsinntekter. 

«Det er en viktig årsak til at nivået på de trendberegnede skatte- og avgiftsinntektene er nedjustert med om lag 3 mrd. kroner både i år og årene før», heter det i budsjettet.

Rentekompensasjon ved refusjon av engangsavgift ved eksport
EFTAs overvåkingsorgan ESA konkluderte i oktober 2018 med at de norske reglene for refusjon av engangsavgift ved eksport av kjøretøy var i strid med regelverket.

Ved eksport av motorvogner som er eller har vært registrert i Norge blir deler av engangsavgiften betalt tilbake.

For leie- og leasingkjøretøy er det åpnet for delvis innbetaling av engangsavgift for den tiden kjøretøyet benyttes i Norge.

Regjeringen skriver videre:

«Refusjonen vert berekna etter dei satsane som gjeld når køyretøyet vert eksportert, med eit prosentfrådrag basert på tida som har gått mellom registrering og utførsel. Beløpet vil vere lik avgifta som må betalast dersom ei tilsvarande motorvogn vert registrerert i Noreg for fyrste gong». 

Kutter engangsavgift for 20 år gamle biler
Finansminister Siv Jensen har tidligere lekket at engangsavgiften på biler eldre enn 20 år kuttes 1. juli.

Forslaget innebærer at trinnene i bruksfradragstabellen for kjøretøy over 20 år faller bort. Trinnene for kjøretøy opp til 20 år blir ikke endret.

Endringene ventes å gi et årlig tap av proveny på om lag 10 millioner kroner. Tapet av proveny i 2019 er anslått til 5 millioner kroner påløpt og 4 millioner kroner bokført.

Redusert MC-avgift
Engangsutgiften for motorsykler reduseres i gjennomsnitt med 10 prosent fra 1. juli.

Endringen i MC-avgiftene vil gi anslagsvis 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Du finner alt om Statsbudsjettet på regjeringens egen budsjettportal

I og med at vi nå har en flertallsregjering blir behandlingen i Stortinget bare en formalitet.


Les også: Viktig WLTP-avklaring

Les også: Avgiftsøkningen med NEDC2

Les også: Utsetter innføring av WLTP

Les også: WLTP for dummies

 Følg BilNytt.no på Facebook