Det har vært en enorm økning i eksporten av bruktbiler det siste året. 

Tidligere i dag bekreftet Møller Mobility Group at de eksporterer brukte fossilbiler til konsernets egeneide virksomhet i Baltikum.

Da BilNytt.no spurte om det er opp til hver enkelt Møller Bil-forhandler å selge bruktbiler på eksport, svarte kommunikasjonsdirektør Gurli Høeg Ulverud i Møller Mobility Group at det ikke er tilfelle, men at dette gjøres via sentrale ressurser i konsernet som har kompetanse på området:

- Det er et strengt og nokså komplekst regelverk knyttet til blant annet fortolling. Vi ønsker derfor å benytte kompetanse sentralt for å sikre at vi gjør dette i henhold til lovverket, sa Ulverud til BilNytt.no.

- Mer krevende enn mange tror
At reglene rundt eksport av bruktbil er krevende og at det finnes fallgruver, bekreftes av flere. 

Blant annet er det krav til at man må fremlegge de rette dokumentene, og det er forskjellige regler i de ulike landene bilene selges til.

- Skal man eksportere bruktbil bør man enten ha inngående kunnskaper til tollreglene eller bruke en speditør som har spesialisert seg på eksport av biler, sier Tore Rylander til BilNytt.no.

Han er fagsjef med ansvar for bilsalg i Norges Bilbransjeforbund.

- Eksport er mer krevende enn mange tror. Og det er fallgruver som kan få konsekvenser. Selve tollreglene er klare – men det er kravene særlig til kjøretøyets opprinnelse som kan skape utfordringer, sier Rylander.

- Det kan være klokt å bruke en profesjonell aktør som har dette med eksport av biler som yrke, legger han til.

Må tåle kontroll
Etter det BilNytt.no erfarer har flere eksportører fått tollettersyn, der all dokumentasjon på den eksporterte bilen og selve eksportprosessen ettergås.

- Eksporten skal kunne tåle et tollettersyn som kan komme mange måneder etter at bilen er eksportert, sier Tore Rylander. 

- Vi har sett resultater av slike ettersyn der det blant annet stilles krav til fremleggelse av dokumenter særlig i forbindelse med bilens opprinnelse, sier NBFs Tore Rylander til BilNytt.no. 

Fagesjefen minner om at biler som sendes ut av landet, glipper ut av hendene på norske verksteder og bilforhandlere:

- Selger man bilene lokalt sørger man for å sikre fremtidige inntekter. Eksporteres bilene er denne viktige inntektskilden borte, sier Rylander.

- Reglene er komplekse
Norcar i Svinesund har spesialisert seg på eksport av brukte biler. I første rekke har selskapet eksportert biler for merkeforhandlere.

- Reglene for eksport av biler er komplekse og man må sørge for å ha de rette dokumentene for hver eneste bil, sier Norcar-eier Joakim Haug sier til BilNytt.no.

- Vi opplever at enkelte eksportører tar lett på dokumentasjonen som som kreves. Det kan få store konsekvenser ved et tollettersyn, sier han.

«Dersom du eksporterer et kjøretøy uten et opprinnelsesbevis, risikerer man å måtte betale full tollavgift til det landet kjøretøyet importeres til», heter det fra Tolletaten.

- Hver dag mottar vi henvendelser fra firmaer som vurderer eksport. De er på søken etter hvordan de skal gå fram, sier Norcar-sjef Joachim Haug til BilNytt.no. 

- Vårt klare råd er å bruke en speditør som kan prosessene, ikke minst når det gjelder kravene til de rette dokumentene.

I likhet med Tore Rylander, minner også Haug om at et tollettersyn kan komme lenge etter at bilen er eksportert fra Norge. 

- Vi har meget god erfaring med Tollvesenets behandling av bileksporten. Men det er ikke veldig enkelt å sette seg inn i alle reglene og dokumentene man må ha for at alt skal gå riktig for seg, sier Haug.

Også Atle Lassegård i Norsk Autoformidling har overfor BilNytt.no påpekt at det kreves mye kompetanse for å eksportere biler i henhold til regelverket

Dette krevde Tollvesenet ved tollettersyn
En eksportør fikk nylig tollettersyn på eksport av et antall biler. I brevet fra Tollvesenet til bedriften, som BilNytt.no har fått tilgang til, heter det blant annet:

«Dokumentasjonskrav
Kjøretøyene påført ovennevnte EUR. 1 sertifikatet er alle førstegangsregistrert i Norge i 2020, oppbevaringsplikten på fem år er derfor ikke utløpt. Vi trenger derfor opprinnelsesbevis fra kjøretøyet ble importert til Norge for å dokumentere opprinnelse. 

Vi ber om følgende opplysninger/dokumentasjon fra dere:

  1. Bekreftelse på at EUR.1 sertifikatet er ekte og at det er utstedt av dere.
     
  2. Kopi av utførselsdeklarasjonen og salgsfaktura.
     
  3. Inngående opprinnelsesbevis (EUR.1 eller opprinnelseserklæring) fra kjøretøyene ble importert til Norge eller nasjonal leverandørerklæring utstedt av importør i Norge. Dersom dere ikke har denne dokumentasjonen, ber vi dere om å kontakte importør. Importør kan gjerne sende opprinnelsesbeviset direkte til på epost til med henvisning til vårt referansenummer.»

Dette er tollreglene
BilNytt.no har anmodet Tollvesenet om å klarlegge alle detaljer rundt eksport av biler.

Dette er et notat Tollvesenet har laget for BilNytt.no som en veileder ved bileksport:  

«Tolletaten anbefaler alle som skal eksportere kjøretøy til utlandet å gå inn på Tollvesenets nettsider for å lese mer om eksport av bil og andre kjøretøy. Det er ulike regler for eksport basert på for eksempel kjøretøyets verdi og alder og på toll.no vil leserne deres finne mye nyttig informasjon.

Opprinnelsesbevis
Flere land krever tollavgift ved innførsel av kjøretøy. EU-land kan kreve tollavgift ved innførsel av kjøretøy fra Norge, siden Norge ikke er medlem av EUs tollunion. Ved å bruke et preferensielt opprinnelsesbevis, eksempelvis et EUR.1-sertifikat, kan man få tollfritak eller lavere tollavgift ved importen. Det er også mulig å bruke andre opprinnelsesbevis, men per dags dato er EUR.1 det mest brukte.

Dersom du eksporterer et kjøretøy uten et opprinnelsesbevis, risikerer man å måtte betale full tollavgift til det landet kjøretøyet importeres til. 

Betydningen av drawback ved re-eksport fra Norge til EU 
Ved eksport fra EU til Norge kan det søkes refusjon av tollavgift (drawback) som ble betalt i EU for innsatsvarene som ble brukt ved produksjonen av kjøretøyet. Drawback kan ha betydning for bruken av et opprinnelsesbevis ved re-eksport fra Norge, og det er viktig at eksportører kjenner til vilkårene for å oppnå preferansetollbehandling ved innførsel til EU.

I henhold til reviderte regler til opprinnelseskonvensjonen (PEM-konvensjonen) kan et opprinnelsesbevis brukers uavhengig av om det er benyttet drawback. Dette innebærer at dersom den opprinnelige eksportøren (fra EU) har benyttet reviderte regler til PEM-konvensjonen, og opplyst om dette i opprinnelsesbeviset, behøver ikke den norske re-eksportøren forholde seg til om drawback er benyttet.

Bruken av de reviderte opprinnelsesreglene er valgfrie ved handel mellom land som har akseptert disse. De reviderte reglene er inntatt i EØS-avtalen protokoll 4 Tillegg A, og kan valgfritt benyttes ved handel mellom Norge og EU. Hvis det ikke er opplyst om at de reviderte reglene benyttes, vil de reglene som er gjeldende for alle parter til PEM-konvensjonen være avgjørende. I henhold til disse reglene vil bruken av drawback medføre at varen ikke regnes som en opprinnelsesvare. Den utenlandske eksportøren kan da ikke utstede opprinnelsesbevis. Det samme gjelder for en norsk re-eksportør.

Eksport til andre land 
Ved eksport til andre land må man undersøke reglene i den aktuelle handelsavtalen. En komplett oversikt over eksisterende frihandelsavtaler finnes i vareførselsforskriften (lenke til Lovdata). Dersom du skal eksportere kjøretøy til et annet land, anbefaler vi uansett at du kontakter lokale tollmyndigheter i tilfelle de har spesifikke krav til dokumentasjon.

Utfylling av EUR.1 sertifikat 
Tolletaten laget en egen brukerveileder for utfylling av EUR.1-sertifikat: (lenke til brukerveileder). Det er samme krav til dokumentasjon for opprettelse av EUR.1 i Altinn som det er til ordinære varesertifikat som fylles ut på papir.

Eksportører kan, på forespørsel fra Tolletaten, bli bedt om å fremlegge dokumenter som er nødvendige for å bevise at utstedelsen av varesertifikatet er riktig. Oppbevaringstiden for disse dokumentene er fem år.

Hvis eksportør er den samme som importør av kjøretøyet, kan Tolletaten kreve at en legger frem opprinnelsesbevis for importen til Norge (EUR.1 eller opprinnelseserklæring). Dersom eksportøren er en annen enn importør, må man legge frem nasjonal leverandørerklæring fra importøren. Les mer på våre nettsider.

Brukte motorkjøretøy importert for mer enn 5 år siden 
Dersom et kjøretøy har blitt importert til Norge for mer enn fem år siden og senere skal eksporteres til et annet land, kan Tolletaten godta en leverandørerklæring fra importøren, eller annen tilfredsstillende dokumentasjon i tråd med EØS-avtalens forklarende anmerkninger art. 15 til protokoll 4. Årsaken er at oppbevaringsplikten kun varer i fem år, og det åpnes derfor for å dokumentere kjøretøyets opphav på en annen måte.

Refusjon av norske avgifter 
I enkelte tilfeller kan en få refundert deler av engangsavgiftene på kjøretøy som er førstegangsregistrert i Norge 26. juni 2014 eller senere. Skatteetaten behandler søknader i forbindelse med dette. Les mer om dette på Skatteetaten sine nettsider Refusjon av engangsavgift når du eksporterer kjøretøy - Skatteetaten. Vær oppmerksom på at det stilles som vilkår for refusjon at du blant annet må deklarere kjøretøyet og få attest ved utførselen.»

Tips BilNytt.no:
Atle Falch Tuverud | Per-Espen Løchen | Knut Moberg |
Knut Moberg d.e | Martin Mørk | Jon Winding-Sørensen | Petter Knutsen Bjørkelo

 Følg BilJobb.no på LinkedIn